Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van HOLMENKOL-ONLINE en op alle met HOLMENKOL-ONLINE aangegane overeenkomsten voor deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door HOLMENKOL-ONLINE is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die met HOLMENKOL-ONLINE in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 HOLMENKOL-ONLINE  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite HOLMENKOL-ONLINE  en/of het op andere wijze plaatsen van een bestelling bij HOLMENKOL-ONLINE  aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 HOLMENKOL-ONLINE  is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van HOLMENKOL-ONLINE  zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 HOLMENKOL-ONLINE  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres dan wel op een andere schriftelijke wijze. De klant en HOLMENKOL-ONLINE  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van HOLMENKOL-ONLINE  gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking op alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. HOLMENKOL-ONLINE  garandeert echter niet dat de aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Levering & Transport

3.1 HOLMENKOL-ONLINE  heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling. De genoemde levertijd is indicatief en geld nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.3 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

3.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5 HOLMENKOL-ONLINE  is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren van de goederen door de vervoerder/bezorger.


Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 HOLMENKOL-ONLINE  blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen,zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor haar/zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan HOLMENKOL-ONLINE  zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 5 Prijzen & Betalingen

5.1 Alle door HOLMENKOL-ONLINE  vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2  De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld.

5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.5 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren betaald worden:
* Betaling vooraf:
De klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten voor extra services over op 10.28.86.121 ten name van SNOWKEN  te Mechelen, onder vermelding van ordernummer + bestelnaam.
* Ophalen:
Het is ook mogelijk de bestelling op te halen, dit kan via de e-mail of telefonisch afgesproken worden. De eventuele verzendkosten komen uiteraard te vervallen.

 

Artikel 6 Overmacht

6.1 In geval van overmacht is HOLMENKOL-ONLINE  niet gehouden haar verplichting aan de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen,brand,bedrijfsstoringen,energiestoringen,niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 7 Privacy Client

7.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door HOLMENKOL-ONLINE  vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

* Het verwerken van de bestelling,de betaling daarvan en de bezorging aan het juiste afleveradres.

* Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken voor u relevante informatie of nieuwsbrieven.

7.2 HOLMENKOL-ONLINE  neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

7.3 HOLMENKOL-ONLINE  verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 8 Ruilen en Retourneren

Binnen 7 dagen na aflevering van uw bestelling kunt u het product aan ons retourneren. Het is wel belangrijk dat het product nog niet gebruikt is. Natuurlijk mag u de kleding passen, maar er in sporten is uitgesloten. Indien u uw bestelling wenst terug te sturen dan kunt u contact op nemen met onze klantenservice via info@HOLMENKOL-ONLINE.nl. Zij helpen u dan verder met het retourneren van het product. De eventuele verzendkosten hiervan zijn voor uw rekening. Ook worden de eventueel betaalde administratie kosten niet aan u gecrediteerd.

Artikel 9 Garantie

De garanties die door HOLMENKOL-ONLINE  worden gegeven met betrekking tot geleverde producten en diensten staan vermeld op de site. Deze garanties zijn additioneel ten opzichte van de garanties die worden gegeven door de producent respectievelijk leverancier van het betreffende product of dienst.

 


Artikel 10 Klachten

De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van een besteld product en/of dienst te onderzoeken of HOLMENKOL-ONLINE  de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden HOLMENKOL-ONLINE  direct, doch uiterlijk 7 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken op het adres zoals op de site vermeld. Indien dit niet gebeurt, wordt HOLMENKOL-ONLINE  geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.


Artikel 11 Aansprakelijkheid HOLMENKOL-ONLINE

Een eventuele aansprakelijkheid van HOLMENKOL-ONLINE  tegenover de koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door de koper aan HOLMENKOL-ONLINE  uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. HOLMENKOL-ONLINE  is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of andere gevolgschade.


Artikel 12 Nederlands Recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Artikel Bedrijfsgegevens

HOLMENKOL-ONLINE  is gevestigd aan de Langhaag 5 te 6281 CD Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem en is onderdeel van SNOWKEN, geregistreerd bij de KvK onder nr. 14088397

Gelieve alle correspondentie te zenden aan
HOLMENKOL-ONLINE
Langhaag 5
6281 CD Mechelen
of via de email:
info@HOLMENKOL-ONLINE.nl

Telefonisch contact is mogelijk via 06-11396867.
.


Categorieën
Zoeken
 
Waxhulp
Waxhulp
Veilig betalen - IDEAL
veilig betalen met Ideal
Klantenservice
Pluspunten
  • Uitstekende kwaliteit
  • Persoonlijke service
  • Jarenlange ervaring
  • Bezorging 1-3 werkdagen
  • Scherpe prijzen
  • Gratis afhalen
  • Gratis bezorgen boven € 100,-

Contact

Holmenkol
Adres: Gaasstraat 3A
Postcode: 6369 VA
Plaats: Simpelveld

T: +31(0)611085211
E: email info@holmenkol-online.nl

KvK. 14083173

Social Media

Holmenkol Producten

Holmenkol de specialist op het gebied van wax, niet alleen voor de webstrijd skieers bij elke temparatuur maar ook voor de recreante onder ons.Lube extreme een gewild product bij mountainbikers. Met Lube Extreme minder onderhoud aan uw ketting.